O oddziale

Oddział PTSM w Krośnie prowadzi działalność od 1975 roku. Zebranie organizacyjne Oddziału odbyło się 21 września 1975 r. w Krośnie z inicjatywy Zarządu Głównego PTSM oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krośnie. W latach 1975 – 1998 Oddział był placówką wojewódzką na terenie byłego woj. krośnieńskiego. W związku z kolejną reformą administracyjną kraju i powstaniem województwa podkarpackiego, Zarząd  Oddziału Wojewódzkiego PTSM, dnia 26.02.1999 r. podjął uchwałę o przekształceniu Oddziału Wojewódzkiego w Oddział PTSM w Krośnie.

Aktualnie w Oddziale PTSM w Krośnie zarejestrowanych jest 26 szkolnych schronisk młodzieżowych, w tym 12 placówek całorocznych i 14 sezonowych uruchamianych podczas wakacji letnich. Głównie w oparciu o te schroniska Oddział realizuje swoje podstawowe zadania statutowe jak: wspieranie szkolnych schronisk młodzieżowych (szkolenie kadry, organizowanie konkursów współzawodnictwa schronisk, promocja tych placówek w środowisku młodzieży szkolnej),  upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako formy edukacji, wypoczynku i rekreacji młodzieży, organizowanie tras typowych PTSM, obozów wędrownych, imprez krajoznawczo turystycznych i wycieczek edukacyjnych.

W strukturach Oddziału PTSM  w Krośnie prowadzi działalność 14 szkolnych kół PTSM w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, placówkach oświatowych i opiekuńczych zrzeszających około 200 członków.

Co roku Oddział PTSM w Krośnie wraz z szkolnymi kołami PTSM jest organizatorem ponad 10 imprez krajoznawczo turystycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej. W realizacji zadań statutowych Oddział nasz aktywnie współpracuje z Kuratorium Oświaty, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie oraz lokalnymi samorządami.

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych

Oddział w Krośnie,

ul. Bieszczadzka 1 (pok.113 ,)

tel. 609 472 495, tel./fax 13 43 236 98

poniedziałek - piątek; 10.00 – 16.00,

www.ptsmkrono.org.pl

e-mail:zoptsmkrosno@poczta.onet.pl

Konto: PKO BP S.A. O/Krosno 11 1020 2964 0000 6502 0043 6311

Uwaga !!! wypełnione deklaracje można przesyłać pocztą elektroniczną, wpisowe, składki, opłaty za legitymację plastikową - przelewem w/w konto z dopiskiem „opłata za …”

Jan BARUT - Prezes Zarządu Oddziału PTSM w Krośnie