Schronisko

    

Skład zarządu
Statut
Kalendarium
 

 

Władze Inne Oddziały Kalendarz imprez Schroniska Trasy Szkolne koła Foto Aktualności     

 

S T A T U T

POLSKIEGO TOWARZYSTWA SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH

wersja *.doc

 

Rozdział 1

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY

 

§ 1.1. Stowarzyszenie nosi nazwę “Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych” /w skrócie "PTSM"/ i zwane jest w dalszym ciągu Statutu “Towarzystwem”.

      2. Towarzystwo działa od 1926 r., a w 1932 r. w Amsterdamie znalazło się w gronie 11 członków założycieli Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych.

§ 2. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych Towarzystwa m.st. Warszawa.

§ 3.1. Towarzystwo posiada osobowość prawną.

      2. Zasady nadzoru nad Towarzystwem regulują przepisy prawa oraz ustawa prawo   o stowarzyszeniach.

§ 4.1. Towarzystwo ma prawo tworzenia kół, oddziałów i okręgów na zasadach ustalonych w dalszych postanowieniach Statutu.

      2. Oddziały Towarzystwa mogą posiadać osobowość prawną.

      3. Towarzystwo może zatrudniać pracowników.

§ 5. Towarzystwo może być członkiem międzynarodowych i krajowych organizacji zainteresowanych rozwojem  młodzieżowego ruchu turystycznego.

§ 6.1. Godłem Towarzystwa jest trójkąt równoboczny z zaokrąglonymi wierzchołkami i z żółtą obwódką, w  którym na  tle o barwach narodowych są umieszczone litery PTSM w kolorze żółtym.

      2. Towarzystwo używa sztandaru, znaków, odznak i pieczęci, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. Nazwa, znaki i odznaki Towarzystwa podlegają ochronie prawnej.

§ 7.1. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Towarzystwo działa na zasadzie organizacji "non profit", prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, określonych w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie, w ustawie o systemie oświaty oraz w ustawie o usługach turystycznych.

      2. Towarzystwo prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności; podejmuje także akcje i zadania turystyczne skierowane do środowisk dzieci i młodzieży będących w trudnej sytuacji materialnej. 

 

Rozdział 2

CELE, PRZEDMIOT I ŚRODKI DZIAŁALNOŚCI

 

§ 8. Celem Towarzystwa jest:

     1/ rozwój bazy schronisk młodzieżowych - ich organizowanie, budowa i prowadzenie,

     2/ wspieranie szkolnych schronisk młodzieżowych,

     3/ uczestniczenie w procesie edukacyjnym polskiej szkoły,

     4/ upowszechnianie turystyki jako formy wypoczynku i rekreacji młodzieży,

     5/ organizowanie tras typowych PTSM i obozów wędrownych  w oparciu głównie o schroniska młodzieżowe, a w przypadku ich braku o inną tanią  bazę noclegową.

§ 8 a. Przedmiotem działalności Towarzystwa jest:

      1/ realizowanie idei ruchu schronisk młodzieżowych poprzez upowszechnianie taniej bazy schroniskowej oraz organizowanie w oparciu o tę bazę wartościowej turystyki dzieci i młodzieży, traktowanej jako środka przybliżania wiedzy o kraju i krajoznawstwa, edukacji, wychowania oraz promocji zdrowia,

       2/ uczestniczenie w procesie edukacyjnym i wychowawczym polskiej szkoły poprzez propagowanie turystyki edukacyjnej /wycieczki przedmiotowe/, turystyki zdrowotnej /zielone szkoły/, turystyki społeczno-wychowawczej /obozy wędrowne/ oraz turystyki kwalifikowanej,

       3/ promowanie idei kształcenia i wychowania młodzieży poprzez uczestnictwo w turystyce oraz propagowanie wiedzy ekologicznej,

       4/ organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym będących w trudnej sytuacji materialnej.

§ 9. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

    1/ współdziałanie z organami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego oraz instytucjami i organizacjami społecznymi  w zakresie tworzenia i funkcjonowania bazy schronisk młodzieżowych,

    2/ współpracę ze schroniskami młodzieżowymi (publicznymi i niepublicznymi),

    3/ prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej, mającej na celu krzewienie idei Towarzystwa,

    4/ obsługę młodzieżowego ruchu turystycznego,

    5/ aktywizowanie ruchu społecznego wokół Towarzystwa,

    6/ organizowanie szkolnych i środowiskowych ogniw Towarzystwa oraz pozyskiwanie członków indywidualnych PTSM,

    7/ przygotowywanie i doskonalenie kadry schronisk młodzieżowych (publicznych i niepublicznych), nauczycieli oraz młodzieży dla potrzeb turystyki  szkolnej,

    8/ udział w pracach Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych oraz współpracę z zagranicznymi  stowarzyszeniami schronisk młodzieżowych,

    9/ stosowanie innych środków działania zgodnych z prawem i Statutem Towarzystwa.

 

 

Rozdział 3

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 10.1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

        1/  zwyczajnych,

        2/  honorowych,

        3/  wspierających,

        4/  uczestników.

         2. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna zainteresowana rozwojem młodzieżowego ruchu turystycznego i przyjęta do Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji lub aplikacji,

         3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla  Towarzystwa. Godność członka honorowego jest nadana przez Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Walnego Zebrania Oddziałów lub Okręgu Towarzystwa wg procedury określonej przez Zarząd Główny.

         4. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, organizacja nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, zainteresowana pracami Towarzystwa.

         5. Członkiem uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia, przyjęta do Towarzystwa za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów na podstawie pisemnej deklaracji lub aplikacji.

 

§ 11.1. Przystąpienie do Towarzystwa osoby fizycznej jest udokumentowane legitymacją krajową lub międzynarodową PTSM, którą wystawiają oddziały Towarzystwa, koła, schroniska i inne podmioty upoważnione przez Zarząd Główny PTSM, zapewniające swoim członkom bierne i czynne prawo wyborcze.

§ 12.1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

             1/ czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,

             2/ zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Towarzystwa,

             3/ korzystania z urządzeń Towarzystwa na zasadach określonych przez Zarząd Główny,

             4/ noszenia odznaki Towarzystwa,

             5/ korzystania z innych uprawnień wynikających z działalności Towarzystwa.

        2. Członkowie zwyczajni obowiązani są do:

             1/ czynnego udziału w realizacji zadań Towarzystwa,

             2/ przestrzegania postanowień statutu  oraz uchwał władz Towarzystwa,

             3/ regularnego opłacania składek członkowskich lub wyrobienia nowej legitymacji międzynarodowej.

§ 13.1. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa przysługujące członkom zwyczajnym.

        2. Członkowie honorowi obowiązani są przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.

§ 14.1. Członkowie wspierający mają prawo do:

            1/ uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach władz Towarzystwa,

            2/ zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Towarzystwa.

       2. Członkowie wspierający mają obowiązek regularnego opłacania składek członkowskich.

 § 15.1.Członkowie uczestnicy mają prawo do:

            1/ uczestniczenia z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym w zebraniach kół ,

            2/ korzystania z urządzeń Towarzystwa na zasadach określonych przez Zarząd Główny,

            3/ noszenia odznaki Towarzystwa,

            4/ korzystania z innych uprawnień wynikających z działalności Towarzystwa.

       2. Członkowie uczestnicy zobowiązani są do:

            1/ czynnego udziału w realizacji zadań Towarzystwa,

            2/ przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Towarzystwa,

            3/ regularnego opłacania składek członkowskich lub wyrobienia nowej legitymacji międzynarodowej.

§ 16. Członkostwo ustaje wskutek:

          1/ wystąpienia członka z Towarzystwa, zgłoszonego na piśmie,

          2/ nieopłacenia składki członkowskiej przez okres 1 roku lub nie wykupienia nowej międzynarodowej legitymacji PTSM po ustaniu ważności legitymacji dotychczasowej,

          3/ wykluczenia członka Towarzystwa przez właściwy sąd koleżeński.

 

 

Rozdział 4

WŁADZE NACZELNE TOWARZYSTWA

 

§ 17.1. Władzami naczelnymi Towarzystwa są:

     1/ Krajowy Zjazd Delegatów

     2/ Zarząd Główny,

     3/ Główna Komisja Rewizyjna,

     4/ Główny Sąd Koleżeński.

     2. Kadencja władz trwa 5 lat.

     3. Wybory władz Towarzystwa odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów.

     4. Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie.

     5. Jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

    6. W razie ustąpienia członka władz naczelnych, władzom tym przysługuje prawo podjęcia decyzji o pracy w zmniejszonym składzie lub dokooptowania nowego członka spośród wybranych  na Krajowym Zjeździe Delegatów wg kolejności uzyskanych głosów z tym, że liczba dokooptowanych członków władz nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków władz pochodzących z wyboru.

 

 KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW

 

§ 18. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa. Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 19. Do kompetencji  Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

      1/ ustalanie kierunków i programu działania Towarzystwa,

      2/ rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz podejmowanie uchwał w tym przedmiocie,

      3/ wybór Prezesa Zarządu Głównego, członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego, 

      4/ podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie,

      5/ podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa,

      6/ uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników,

      7/ podejmowanie uchwał w innych sprawach, które ze względu na szczególną ważność wymagają uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów.

§ 20. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Główny, który zawiadamia delegatów o jego terminie oraz proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu.

§ 21.1 Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów jest zwoływany:

            1/ na podstawie uchwały Zarządu Głównego,

            2/ na wniosek Głównej Komisji Rewizyjne

3/ na pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby zarządów okręgów i oddziałów Towarzystwa.

        2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Główny w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku i obraduje nad sprawami, dla których jest zwoływany. W Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział delegaci, wybrani na ostatni Zwyczajny Zjazd Delegatów.

§ 22. W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem stanowiącym delegaci wybrani na walnych zebraniach oddziałów i okręgów wg klucza wyborczego ustalanego każdorazowo przez Zarząd Główny.

§ 23. 1. W Krajowym Zjeździe Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym:

          1/ członkowie władz Towarzystwa, o ile nie zostali wybrani delegatami,

          2/ osoby fizyczne lub przedstawiciele członków wspierających osób prawnych,

          3/ osoby zaproszone przez Zarząd Główny.

        2. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów zapadają przy obecności:

           1/  w pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,

           2/ w drugim terminie - bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

 

 

ZARZĄD GŁÓWNY

 

§ 24. Zarząd  Główny kieruje działalnością Towarzystwa w okresie między krajowymi zjazdami delegatów.

§ 25. Zarząd Główny składa się z 19-23 członków.

§ 26. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

         1/ reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,

         2/ kierowanie działalnością Towarzystwa,

         3/ realizacja kierunków i programów działania Towarzystwa ustalonych przez Krajowy Zjazd Delegatów,

         4/ ustalanie problemowych planów pracy i planów finansowych Towarzystwa,

         5/ ustalanie wysokości składek członkowskich, zasad ich pobierania i podziału,

         6/ podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych,

         7/ ustalanie klucza wyborczego oraz zwoływanie krajowych zjazdów delegatów,

         8/ tworzenie, przekształcanie i rozwiązywanie zarządów okręgów i oddziałów Towarzystwa,

         9/ uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

        10/ powoływanie schronisk młodzieżowych Towarzystwa i kierowanie ich działalnością,

        11/ rejestracja schronisk młodzieżowych i prowadzenie ich ewidencji,

        12/ rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów oddziałów i zarządów okręgów,

        13/ powoływanie komisji, sekcji i innych organów doradczych Zarządu Głównego i jego Prezydium oraz ustalanie zakresu organizacji i trybu ich pracy,

        14/ podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz naczelnych Towarzystwa,

        15/ wyrażanie zgody na uzyskanie osobowości prawnej przez oddziały,

        16/ przyznawanie odznak i wyróżnień wg ustalonych regulaminów.

§ 27. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku.

§ 28.1. Zarząd  Główny wybiera spośród siebie Prezydium w składzie do 9 osób. W skład Prezydium wchodzą:  prezes  wybrany  przez Zjazd oraz 1- 3 wiceprezesów,  skarbnik i członkowie. Zarząd Główny powołuje sekretarza generalnego, który jest jego organem wykonawczym. W okresie międzyzjazdowym w razie ustania możliwości pełnienia funkcji Prezesa, Zarząd wybiera spośród siebie nowego prezesa.

        2. Prezydium wykonuje między posiedzeniami Zarządu Głównego jego uprawnienia z wyjątkiem  określonych w § 26 pkt.4, 5, 7, 8, 13, 14.

§ 29. Szczegółowy zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu Głównego i jego Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

§ 30. W przypadku naruszenia przez Zarząd  Oddziału i Zarząd Okręgu Towarzystwa postanowień Statutu lub uchwał władz Towarzystwa,  Zarządowi Głównemu przysługuje stosownie do okoliczności prawo:

        1/ zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądania ich usunięcia w określonym terminie,

        2/ odmówienia pomocy organizacyjnej lub innego poparcia,

        3/ zawieszania uchwał oddziałów i okręgów w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz uchwałami władz naczelnych Towarzystwa,

        4/ zawieszenia winnego członka władz oddziału i okręgu w pełnieniu funkcji społecznych w Towarzystwie,

        5/ zawieszenia zarządu oddziału i okręgu do odwołania, jednakże nie krócej niż na 1 rok,

        6/ zawieszenia członków zarządów oddziałów i okręgów, jednakże nie krócej niż na 1 rok.

 

 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 31.1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5-7 członków, w tym przewodniczącego, zastępcy  przewodniczącego i sekretarza.

         2. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

             1/ kontrola całokształtu działalności Towarzystwa, w szczególności gospodarki finansowej co najmniej raz w roku,

            2/ przedstawianie Zarządowi Głównemu uwag i wniosków wynikających z kontroli oraz żądanie  wyjaśnień,

            3/ opracowywanie regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej oraz ramowych regulaminów komisji rewizyjnych kół, oddziałów i okręgów,

            4/ składanie na Krajowym Zjeździe Delegatów wniosku w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,

            5/ koordynowanie działalności komisji rewizyjnych oddziałów i okręgów.

§ 32. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż  2 razy w roku.

§ 33. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, a z jego inicjatywy lub na jego wniosek również członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu  Głównego i jego Prezydium.

§ 34. Zakres i szczegółowe zasady działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa jej regulamin.

 

GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI

 

§ 35.1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 5-7 członków, w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.

       2. Do kompetencji Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:

             1/ rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów powstałych w obrębie Towarzystwa pomiędzy członkami, a także pomiędzy poszczególnymi strukturami organizacyjnymi Towarzystwa,

             2/ przedstawianie Zarządowi Głównemu orzeczeń wydanych w stosunku do członków lub struktur Towarzystwa,

             3/ rozpatrywanie odwołań od orzeczeń wydanych przez sądy koleżeńskie oddziałów i okręgów,

             4/ składanie na Krajowym Zjeździe Delegatów sprawozdania ze swojej działalności.

        3. Główny Sąd Koleżeński ma prawo nakładania następujących kar:

             1/ upomnienie,

             2/ nagana,

             3/ wykluczenie z Towarzystwa.

        4. Zasady i tryb postępowania przed sądami koleżeńskimi określa regulamin ustalony przez Główny Sąd Koleżeński.

        5. Główny Sąd Koleżeński w pierwszej instancji rozpatruje sprawy w dwuosobowych zespołach orzekających, a odwołania od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego wydawanych w pierwszej instancji - w trzyosobowych zespołach orzekających z wyłączeniem osób, które rozpatrywały sprawę w pierwszej instancji, przy czym:

             1/ od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji służy odwołanie w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia,

             2/ orzeczenia wydane w drugiej instancji są ostateczne.

 

 

 

 

 

Rozdział 5

OKRĘGI  TOWARZYSTWA

§ 36. Okręg obejmuje jedno lub więcej województw. Okręgi powstają w wyniku oddolnych działań oddziałów z terenu jednego lub więcej województw.

§ 37.1. Władzami  Okręgu Towarzystwa są:

          1/ Walne Zebranie Delegatów,

          2/ Zarząd Okręgu,

          3/ Okręgowa Komisja Rewizyjna,

          4/ Okręgowy Sąd Koleżeński.

        2. Kadencja władz trwa 5 lat.

        3. Wybory władz Towarzystwa odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Delegatów.

        4. Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie.

        5. Jeśli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz okręgowych zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

        6. W razie ustąpienia lub śmierci członka władz, władzom tym przysługuje prawo podjęcia decyzji o pracy w zmniejszonym składzie lub dokooptowania nowego członka spośród wybranych na Walnym Zjeździe Okręgu delegatów w kolejności uzyskanych głosów z tym, że liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków władz pochodzących z wyboru.

§ 38. Najwyższą władzą Towarzystwa w Okręgu jest Walne Zebranie Delegatów. Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 39. Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:

     1/ ustalanie kierunków i programu działania władz Okręgu,

     2/ rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego oraz podejmowanie uchwał w tym przedmiocie,

     3/ wybór w głosowaniu tajnym lub jawnym, zależnie od uchwały Walnego Zebrania Delegatów, Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego,

     4/ podejmowanie uchwał w sprawie działalności oddziałów Towarzystwa na swoim terenie.

§ 40. Walne Zebranie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd Okręgu, który zawiadamia delegatów o jego terminie oraz proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 1.1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów jest zwoływane:

      1/ z inicjatywy Zarządu Okręgu,

      2/ na żądanie Zarządu Głównego,

      3/ na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej,

      4/ na wniosek pisemny co najmniej 1/2 liczby oddziałów swojego terenu działania.

       2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Okręgu w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku i obraduje nad sprawami dla których jest zwołane. W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział delegaci wybrani na ostatnie Walne Zebranie Delegatów.

§ 42. W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział z głosem stanowiącym delegaci wybrani na zjazdach oddziałów według klucza wyborczego ustalonego każdorazowo przez Zarząd Okręgu.

§ 43. W Walnym Zebraniu Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym:

       1/ członkowie władz Towarzystwa, o ile nie zostali wybrani delegatami,

       2/ przedstawiciele członków wspierających,

       3/ osoby zaproszone przez Zarząd Okręgu.

 

ZARZĄDY OKRĘGU

 

§ 44. Zarząd Okręgu wspiera działalność oddziałów na swoim terenie.

§ 45. Zarząd Okręgu składa się z co najmniej 5 członków.

§ 46. Do kompetencji Zarządu Okręgu należy:

     1/ koordynacja działalności Towarzystwa na terenie okręgu,

     2/ realizacja kierunków i programów działania ustalonych przez Walne Zebranie Delegatów oraz Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa,

     3/ ustalanie problemowych planów pracy i planów finansowych Zarządu Okręgu,

     4/ zwoływanie Walnych Zebrań Delegatów,

     5/ wnioskowanie do Zarządu Głównego o powołanie lub rozwiązanie oddziałów Towarzystwa,

     6/ powoływanie komisji oraz innych organów doradczych Zarządu Okręgu i ustalanie zakresu ich działania, organizacji i trybu pracy.

§ 47. Posiedzenia Zarządu Okręgu odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku.

§ 48.  Zarząd Okręgu wybiera spośród siebie: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika oraz członków.

§ 49. Szczegółowy zakres działania, organizację i tryb pracy Zarządu Okręgu określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

§ 50. 1. Do realizacji swoich zadań Zarząd Okręgu może utworzyć biuro.

        2. Realizację zadań biura Zarząd Okręgu może powierzyć jednemu z oddziałów Towarzystwa.

      

OKRĘGOWE KOMISJE REWIZYJNE

 

§ 51. 1. Okręgowa Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.

        2. Do kompetencji Okręgowej Komisji Rewizyjnej należą:

      1/ kontrola całokształtu działalności Zarządu Okręgu, a w szczególności gospodarki finansowej, co najmniej raz w roku,

      2/ przedstawianie Zarządowi Okręgu uwag i wniosków, wynikających z kontroli oraz żądanie wyjaśnień,

      3/ składanie na Walnym Zebraniu Delegatów wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Okręgu,

      4/ składanie Zarządowi Głównemu i Głównej Komisji Rewizyjnej sprawozdań ze swojej działalności oraz protokołów kontroli.

§ 52. Posiedzenia Okręgowej Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.

§ 53. Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Okręgu i jego Prezydium.

 

OKRĘGOWE SĄDY KOLEŻEŃSKIE

 

§ 54. 1. Okręgowy Sąd Koleżeński składa się z 3 - 5 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.

        2. Do kompetencji Okręgowego Sądu Koleżeńskiego należy:

      1/  rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów powstałych między oddziałami, oddziałami a okręgiem,

      2/ rozpatrywanie spraw wniesionych przez sądy koleżeńskie oddziałów w drugiej instancji,

      3/ składanie na Walnym Zebraniu Delegatów sprawozdania ze swojej działalności.

  

Rozdział 6

ODDZIAŁY TOWARZYSTWA

 

§ 55.1. Oddziały tworzy, przekształca i likwiduje Zarząd Główny na wniosek właściwego Zarządu Okręgu lub z inicjatywy własnej.

        2. 1. W strukturach Towarzystwa mogą działać oddziały posiadające osobowość prawną i bez osobowości prawnej.

        2. 2. Oddział, który planuje zatrudnienie pracownika musi posiadać osobowość prawną lub uzyskać akceptację Zarządu Głównego

        3. Kryterium tworzenia oddziału - jest liczba co najmniej 3 kół PTSM, zrzeszających łącznie co najmniej 50 członków.

        4. Władzami oddziału są:

            1/ Walne Zebranie ,

            2/ Zarząd ,

            3/ Komisja Rewizyjna ,

            4/ Sąd Koleżeński .

         5. Kadencja władz Oddziału trwa 5 lat.

         6. W razie ustąpienia członka władz oddziału, władzom tym przysługuje prawo podjęcia decyzji o pracy w zmniejszonym składzie lub dokooptowania  nowego członka spośród wybranych na Walnym Zebraniu Oddziału delegatów wg kolejności uzyskanych głosów z tym, że liczba dokooptowanych członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków władz pochodzących z wyboru.

 

WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁU

§ 56. Najwyższą władzą oddziału jest Walne Zebranie. Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 57. Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy:

         1/ ustalanie kierunków i programu działania Oddziału,

         2/ rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Oddziału,  Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz podejmowanie uchwał w tym przedmiocie,

         3/ wybór w głosowaniu tajnym lub jawnym - zależnie od uchwały Walnego Zebrania - Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału,

         4/ podejmowanie uchwał w sprawie działalności Oddziału.

§ 58. Walne Zebranie Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału, który zawiadamia o jego terminie oraz proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 59.1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwoływane jest:

            1/ z inicjatywy Zarządu Oddziału,

             2/ na żądanie Zarządu Głównego,

             3/ na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,

             4/ na pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby kół tworzących dany oddział.

         2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku i obraduje nad sprawami, dla których jest zwołane. W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Oddziału biorą udział delegaci, wybrani na ostatnie Zwyczajne Zebranie Oddziału.

§ 60. W Walnym Zebraniu Oddziału biorą udział z głosem stanowiącym delegaci wybrani wg klucza  wyborczego, ustalonego każdorazowo przez Zarząd Oddziału.

§ 61.1.W Walnym Zebraniu Oddziału mogą brać udział z głosem doradczym:

           1/ członkowie władz Towarzystwa, o ile nie zostali wybrani delegatami,

           2/ osoby fizyczne lub przedstawiciele członków wspierających (osób prawnych),

           3/ osoby zaproszone przez Zarząd Oddziału.

        2. Postanowienia § 23 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

ZARZĄDY ODDZIAŁÓW

 

§ 62. Zarząd Oddziału kieruje działalnością oddziału w okresie między Walnymi Zebraniami

         Oddziału.

§ 63. Zarząd oddziału składa się z 5 -11 członków.

§ 64. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

         1/ kierowanie działalnością Oddziału,

         2/ realizacja kierunków i programów działania Oddziału ustalonych przez Walne Zebranie Oddziału oraz Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa, a także Walny Zjazd Delegatów Okręgu,

          3/ ustalanie problemowych planów pracy i planów finansowych Oddziału,

          4/ zwoływanie Walnych Zebrań Oddziału,

          5/ powoływanie i rozwiązywanie kół Towarzystwa,

          6/ podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności Oddziału, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Oddziału,

          7/ powoływanie komisji oraz innych organów doradczych Zarządu Oddziału oraz ustalanie zakresu ich działania, organizacji i trybu pracy.

§ 65. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku.

§ 66.1. Zarząd oddziału może wybrać spośród siebie Prezydium, w składzie: prezes, 1-2 wiceprezesów, sekretarz, skarbnik oraz członkowie.

        2.  Prezydium wykonuje między posiedzeniami Zarządu Oddziału  jego uprawnienia,

z wyjątkiem określonych w § 45 pkt 3, 4, 5, 6, 7.

§ 67. Szczegółowy zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu Oddziału  i jego Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

 

KOMISJE REWIZYJNE ODDZIAŁÓW

 

§ 68.1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 - 5 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.

        2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

            1/ kontrola całokształtu działalności Zarządu Oddziału, w szczególności gospodarki

finansowej co najmniej raz w roku,

            2/ przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag i wniosków wynikających z kontroli oraz żądanie wyjaśnień,

            3/ składanie na Walnym Zebraniu Oddziału wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,

            4/ składanie Zarządowi Głównemu i Głównej Komisji Rewizyjnej sprawozdań ze swojej działalności oraz protokółów kontroli.

§ 69. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku.

§ 70. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału i jego Prezydium.

 

SĄDY  KOLEŻEŃSKIE ODDZIAŁÓW

 

§ 71.1. Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 3 - 5 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.

        2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego Oddziału należy:

            1/ rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów, powstałych między członkami Towarzystwa działającymi na terenie oddziału , pomiędzy kołami oraz kołami a oddziałem    

            2/ przedstawianie Zarządowi Oddziału wydanych orzeczeń w stosunku do członków Oddziału,

            3/ składanie na Walnym Zebraniu Oddziału sprawozdania ze swojej działalności.

        3. Sąd Koleżeński Oddziału ma prawo nakładania następujących kar:

             1/ upomnienie,

             2/ nagana,

             3/ zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 3 miesięcy do 1 roku,

             4/ wykluczenie z Towarzystwa.

§ 72. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje odwołanie do sądu wyższej instancji.          

 

Rozdział 7

KOŁA TOWARZYSTWA

 

§ 73. Podstawową jednostką organizacyjną Towarzystwa jest Koło. Koła Towarzystwa mogą być powoływane w szkołach i  placówkach oświatowych, szkołach wyższych, schroniskach młodzieżowych i organizacjach społecznych, miastach, dzielnicach, gminach, zakładach pracy.

§ 74. Władzami Koła są:

          1/ Walne Zebranie Koła,

          2/ Zarząd Koła,

          3/ Komisja Rewizyjna Koła.

§ 75. Do zakresu działania Koła należy:

         1/ reprezentowanie członków Koła na zewnątrz,

         2/ kierowanie działalnością Koła, zarządzanie majątkiem Koła i jego funduszami w ramach planu pracy i  preliminarza budżetowego, uchwalonych przez Walne Zebranie Członków Koła i zatwierdzonych przez właściwy Zarząd Oddziału ,

          3/ propagowanie i współudział w organizowaniu, budowie, wyposażaniu i prowadzeniu schronisk młodzieżowych, w celu stworzenia warunków dla rozwoju krajowej i zagranicznej turystyki młodzieżowej,

         4/ zwoływanie Walnych Zebrań Koła,

         5/ przyjmowanie i skreślanie członków zgodnie z instrukcjami Zarządu Głównego PTSM

i ogólnie obowiązującymi przepisami finansowymi,

         6/ prowadzenie dokumentacji finansowej Koła zgodnie z instrukcjami  Zarządu Głównego PTSM i ogólnymi przepisami finansowymi.

§ 76. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się zależnie od potrzeby, jednak co najmniej raz na 2 miesiące.

§ 77.1. Zarząd Koła składa się z 3 - 7 osób.

        2. Zarząd Koła wybiera spośród siebie: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, przydzielając jednocześnie pozostałym członkom Zarządu zadania wynikające z uchwalonego planu pracy.

3. W razie ustąpienia członka władz Zarządu Koła, władzom tym przysługuje prawo

 dokooptowania nowego członka z tym, że liczba dokooptowanych członków władz nie może przekroczyć 1/3  ogólnej liczby członków władz pochodzących z wyboru.

§ 78. Kadencja władz trwa zgodnie  z regulaminem Koła, nie dłużej jednak niż 5 lat. Szczegółowe zasady organizacji i działalności kół oraz zakres ich działania i tryb pracy określają regulaminy uchwalone przez Zarząd Główny PTSM.

 

   

Rozdział 8

FUNDUSZE I MAJĄTEK TOWARZYSTWA

 

§ 79.1. Na fundusze Towarzystwa składają się:

            1/ wpisowe i składki członkowskie,

            2/ dochody z imprez oraz innej działalności statutowej Towarzystwa,

            3/ dotacje celowe udzielane przez organy administracji rządowej lub organy samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych Towarzystwu,

            4/ zapisy i darowizny,

            5/ inne dochody.

       2. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości, środki finansowe i papiery wartościowe.

§ 80.1.Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane jest współdziałanie prezesa /wiceprezesa/ oraz skarbnika lub głównego księgowego.

        2. Koła, zarządy oddziałów, zarządy okręgu mogą składać oświadczenia w zakresie praw  i obowiązków majątkowych w granicach uprawnień przekazanych przez Zarząd Główny.

        3. Prawo podpisywania dokumentów finansowych określonych przez Prezydium ZG, mają również inne osoby uprawnione przez to Prezydium, a wchodzące w skład Zarządu Głównego PTSM.

 

Rozdział  9

ZMIANA STATUTU

ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

 

§ 81. Dla ważności uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie zmian w Statucie lub rozwiązania Towarzystwa wymagane jest co najmniej 2/3 liczby głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

§ 82.1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Krajowy Zjazd Delegatów wyznacza Komisję Likwidacyjną w składzie 7 osobowym, w tym przewodniczącego i sekretarza.

        2. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa powinna określać przeznaczenie majątku Towarzystwa.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. Sprawy: WA.XIII NS – REJ.KRS/001405/06/498

 

 

POSTANOWIENIE z dnia 14 marca 2006 r.

 

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY w WARSZAWIE XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEWGO

 

postanawia:

wpisać w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany statutu Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych uchwalone w dniu 26 listopada 2005 r. na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów PTSM.

 

Władze oddziału    Kalendarz imprez    Schroniska    Trasy    Szkolne koła    Aktualności
Mapa serwisu    Strona główna