Schronisko

    


Jak zostać
członkiem?

Jak założyć
koło?

Jak planować
pracę?

Strony Szkolnych
Kół PTSM
 

 

Władze oddziału    Kalendarz imprez    Schroniska    Trasy    Szkolne koła    Aktualności

Regulamin koła 
Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych

I. Założenia

Głównym celem Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych jest organizowanie szkolnych schronisk młodzieżowych, a przez nie tworzenie, szczególnie dla młodzieży, jak najkorzystniejszych warunków działalności krajoznawczo - turystycznej do poznawania Ojczyzny, jej kultury, przeszłości i stałego wysiłku dla jej rozwoju.
Podstawową komórką organizacyjną PTSM w placówkach oświatowo - wychowawczych jest Szkolne Koło Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych (SK PTSM) i Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych (SKKT PTSM).
PTSM zakłada rozwijanie wśród młodzieży inicjatyw społecznego działania, umiejętność organizowania różnorodnych form aktywnego wypoczynku, nawiązywania kontaktów z młodzieżą innych regionów kraju.

II. Zadania Szkolnego Koła PTSM (lub SKKT - PTSM)

Do zadań Szkolnego Koła PTSM należy m. in.:

1. Organizowanie działalności krajoznawczo - turystycznej oraz obozów wędrownych po trasach typowych PTSM i wypoczynku stacjonarnego.

2. Udział w imprezach krajoznawczo - turystycznych organizowanych dla młodzieży szkolnej przez PTSM, PTTK, związki harcerskie i inne organizacje.

3. Opieka nad szkolnym schroniskiem młodzieżowym (pomoc w jego urządzeniu, konserwacja sprzętu turystycznego wyposażenie w materiały krajoznawcze itp.).

4. Krzewienie swoim środowisku wiedzy o działalności PTSM i schroniskach młodzieżowych.

5. Gromadzenie biblioteki krajoznawczej, eksponatów etnograficznych i innych związanych z kulturą, przyrodą, przeszłością i gospodarką wsi, miast i regionu.

6. Współpraca z samorządem i organizacjami młodzieżowymi swojej szkoły
i utrzymywanie kontaktów z innymi SK PTSM i młodzieżą przebywającą
w schronisku.

7. Nawiązywanie kontaktów z młodzieżą z innych krajów należących do MFSM:
- dyplomem,
- Brązową, Srebrną, Złotą Odznaką PTSM.

III. Organizacja Szkolnego Koła PTSM (lub SKKT - PTSM)

1. Szkolne Koła PTSM mogą powstawać we wszystkich placówkach oświatowo - wychowawczych. Koło powinno liczyć przynajmniej 10 członków i być zarejestrowane we właściwym Oddziale PTSM.

2. Opiekunem Koła powinien zostać nauczyciel danej placówki oświatowo - wychowawczej.

3. Pełna nazwa Szkolnego PTSM brzmi:
 "Szkolne Koło PTSM (lub SKKT - PTSM) przy  ..........................................................".

IV. Członkowie Szkolnego Koła PTSM (lub SKKT - PTSM)

1. Członkiem Szkolnego Koła PTSM może zostać każdy uczeń (uczennica) danej szkoły wykazujący zainteresowanie turystyką i krajoznawstwem zapoznany z celami PTSM. Członkami SK PTSM mogą być także nauczyciele oraz rodzice uczniów danej szkoły (placówki).

2. Przyjęcia w szeregi członkowskie dokonuje Zarząd Koła. Przyjętym do danego Koła PTSM wręcza się uroczyście na zebraniu legitymację członkowską.

3. Członek Szkolnego Koła PTSM ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz szkolnego Koła PTSM,
b) brać udział w zebraniach Koła oraz zgłaszać wnioski i propozycje władzom koła zmierzające do wzbogacenia działalności programowej Koła i Towarzystwa.
c) korzystać ze schronisk młodzieżowych na warunkach ulgowych jako członek PTSM,
d) nosić odznaki PTSM,
e) korzystać z obozów i innych imprez krajoznawczo - turystycznych organizowanych przez PTSM na zasadach zawartych w ich regulaminach,
f) być wyróżnianym za aktywność w pracy społecznej.

4. Szkolne Koło PTSM zgłaszające obóz na trasach typowych PTSM lub wycieczkę
w schroniskach młodzieżowych ma prawo pierwszeństwa w rezerwacji noclegów oraz 25 % zniżki w opłatach za rezerwacje trasy obozu.

5. Członek Szkolnego Koła ma obowiązek:
a) przestrzegać Statutu PTSM i Regulaminu SK PTSM, a także stosować się do uchwał 
władz PTSM,
b) brać udział w pracach swojego Koła,
c) regulować składki członkowskie w ustalonym terminie i wysokości.

V. Władze i organizacja Szkolnego Koła PTSM

Władzami Szkolnego Koła PTSM są:
- Walne Zebranie Członków Koła (najwyższa władza Koła),
- Zarząd Kola,
- Komisja Rewizyjna Koła.
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

1.1.Walne Zebranie Członków Kola PTSM

Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Koła raz w roku, dla rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia planu pracy na okres roku.
W Walnym Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie i opiekunowie Koła.
Termin, miejsce i porządek walnego zebrania muszą być podane do wiadomości wszystkich członków Koła przynajmniej na 7 dni wcześniej.
Na walnym zebraniu należy:
- wybrać Prezydium zebrania,
- przyjąć protokół z poprzedniego zebrania,
- zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej,
- dokonać wyboru nowych władz Koła, w przypadku upływu kadencji,
- uchwalić plan działalności i preliminarz budżetowy na okres roku.
Walne zebranie może podjąć uchwałę o ustanowieniu składki miesięcznej lub rocznej (jednorazowo), która pozostaje na potrzeby Koła.

1.2. Zarząd Szkolnego Koła PTSM

Zarząd Szkolnego Koła PTSM składa się z 4 - 7 osób. Zarząd Koła wybiera spośród siebie przewodniczącego, ewentualnie wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Zarząd Koła morze w miejsce ustępującego członka Zarządu uzupełnić swój skład drogą kooptacji członków Koła.
Do zadań Zarządu Szkolnego Koła PTSM należy:
- kierowanie działalnością Koła, dbanie o realizację planu pracy i przestrzeganie przez członków zasad statutowych PTSM,
- decydowanie o przynależności członków Towarzystwa oraz dokonywanie skreślenia z listy członków lub wykluczenia z Towarzystwa (§ 16 Statutu PTSM),
- przyjmowanie nowych członków PTSM oraz pobieranie składek członkowskich wg instrukcji PTSM i zgodnie ze Statutem PTSM powoływanie, w miarę potrzeby sekcji specjalistycznych zgodnie z zainteresowaniami członków.
Obowiązki Władz Szkolnego Koła PTSM są następujące:
- przewodniczący (w czasie jego nieobecności wiceprzewodniczący) kieruje całokształtem działalności Koła, czuwa nad pracą pozostałych członków Zarządu i realizacją planów pracy Koła. W porozumieniu z opiekunem Koła zwołuje i prowadzi zebrania Zarządu, reprezentuje Koło na zewnątrz.
- sekretarz prowadzi zeszyt pracy i teczkę korespondencyjną, protokołuje zebrania,
- skarbnik - zbiera składki członkowskie oraz wpisowe, rozlicza je z Oddziałem PTSM prowadzi zeszyt ewidencji majątku Koła.

1.3. Komisja Rewizyjna Szkolnego Koła PTSM

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych na Walnym Zebraniu Członków Koła, którzy pełnią funkcję przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.
Zebrania Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się co najmniej 2 razy w roku.
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
- kontrolowanie działalności programowej, organizacyjnej i finansowej Zarządu Koła przynajmniej raz w roku,
- przekazywanie Zarządowi Koła uwag dotyczących jego pracy,
- składanie sprawozdań ze swojej działalności na walnym zebraniu Koła.
Przewodniczący Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu Szkolnego Koła PTSM 
z głosem doradczym.

VI. Dokumentacja Szkolnego Koła PTSM (lub SKKT - PTSM)

1. Dokumentacja Szkolnego Koła PTSM obejmuje:
a) zeszyt ewidencyjny, zawierający spis członków i wykaz opłaconych składek członkowskich;
b) zeszyt planów pracy, protokołów z zebrań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła;
c) zeszyt ewidencji majątku oraz przychodów i rozchodów Koła z ponumerowanymi stronami 
i opatrzonymi stemplem oddziału wojewódzkiego;
d) teczkę korespondencyjną Koła.

2. Dokumenty Szkolnego Koła PTSM przechowuje Zarząd Koła w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły (placówki) lub opiekuna Koła.

VII. Sprawy finansowo - majątkowe Szkolnego Koła PTSM (lub SKKT - PTSM)

1. Majątek Szkolnego Koła PTSM stanowią:
a) składki członkowskie,
b) składki uchwalone na rzecz Koła na walnym zebraniu,
c) środki wypracowane przez członków Szkolnego Koła PTSM,
d) środki przyznane przez szkołę (placówkę), komitet rodzicielski, komitet opiekuńczy i inne,
e) fundusze przydzielone przez instancje PTSM,
f) dotacje otrzymane z innych źródeł.

2. Szkolne Koło PTSM prowadzi działalność finansową zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego PTSM (Uchwała ZG PTSM w sprawie zasad gospodarki finansowej Kół PTSM) na podstawie zatwierdzonego przez Zarząd Koła preliminarza oraz w ramach posiadanych środków finansowych. Nadzór nad działalnością w tym zakresie sprawuje opiekun Szkolnego Koła PTSM.

3. Fundusze Koła powinny być wykorzystywane właściwie i oszczędnie, wyłącznie na realizację zadań statutowych PTSM.

4. W celu zwiększenia funduszów Koła można organizować za zgodą dyrektora szkoły:
- zbiórkę i sprzedaż makulaturę i innych odpadów użytecznych,
- usługi turystyczne w ramach agencji BT "JUNIOR" utworzonej przez Koło.

VII. Rozwiązanie Szkolnego Koła PTSM (lub SKKT - PTSM)

Rozwiązanie Szkolnego Koła PTSM następuje w porozumieniu z Oddziałem PTSM na podstawie uchwały walnego zebrania Koła przyjętej zwykłą większością głosów.

                           

Władze oddziału    Kalendarz imprez    Schroniska    Trasy    Szkolne koła    Aktualności
Mapa serwisu    Strona główna